Платежно нареждане директен дебит .

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Условия за ползване
Стандартно нареждане / вносна бележка  Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за НАП!Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
Онлайн PDF генератор на банкови нареждания/вносни бележки.Формата не записва данни за платежния документ на сървъра.Спазено Указание на БНБ
            Видеоупътване
Платежно нареждане/вносна бележка към бюджета

Ако попълните полето IBAN ще се генерира ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за плащане към Бюджета, ако оставете празно полето IBAN ще се генерира ВНОСНА БЕЛЕЖКА (Платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към Бюджета.

Но преди всичко определете вида на платежния документ.
Budget Car Hire   ТД НА НАП - IBAN сметки банкинап     Общини - сметки банкиОбщини Ново!
Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка Изберете банка на получател , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавте последните 10 символа. Ако сте ползвали горните бутони НАП или Общини няма смисъл да ползвате този.банка
  Пример:
  О Б Б
  НОВА ЗАГОРА
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
  ПЛ. СВОБОДА
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Дата на представяне:  Изберете дата на нареждане / вносна бележка Сума:  Основание 
Дата на изпълнение:  Изберете дата на изпълнение Период - от:  Изберете период за който се плаща           до Изберете период за който се плащаФормат на датите:дд.мм.гггг
Задълж.лице:  БУЛСТАТ:  ЕГН:  ЛНЧ: 
Вид плащане:  Попълва се (опционално) само при превод на суми по с/ки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN). Платежна система:  Такси: 
Така изглеждат готовите бланкиПримери: Вносна бележка  Платежно нареждане,дебит  Платежно нареждане,кредит  Платежно нареждане,бюджет
y: h:            
x -отместване по хоризонтала(0-10); y -отместване по вертикала(0-10); h -височина на реда(6-10)

С документа "Платежно нареждане за директен дебит" получателя нарежда дебитиране на сметката на платеца въз основа на предварително дадено от него писмено съгласие.
Документът "Платежно нареждане за директен дебит" е предназначен за иницииране на директен дебит в лева.
Документът се съставя в два еднообразни екземпляра от получателя на превода и се представя в обслужващата го банка. След регистрацията му банката задържа едното копие, а другото предоставя на получателя на сумата по превода.

My Google blog © MMXXIII, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0