Калкулатор платежни нареждания и вносни бележки за плащания към НАП - 1.1.2017.

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Платежно нареждане / вносна бележка-стандартна форма!Стандартно нареждане / вносна бележка Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
PDF платежни нареждания и вносни бележки за НАП. Формата не записва каквито и да е данни на сървъра.Спазено Указание на БНБ
Подходящ за малки фирми, с няколко човека персонал или счетоводни фирми без ТРЗ програми. Обхванати са само стандартни, ежемесечни ситуации.    Видеоупътване
НАРЕДИТЕЛ: Наредител / Вносител / Платец
Ако попълвате ВНОСНА БЕЛЕЖКА за НАП/Бюджет, полетата със син оттенък в секцията НАРЕДИТЕЛ ще са достатъчни като информация. Ако попълвате ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ към НАП/Бюджет попълнете и останалите.
  ПОЛУЧАТЕЛ: ТД НА НАП - IBAN сметки банкинап
IBAN: Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка ТД на НАП изберете чрез бутона !
BIC:   Пример: BIC:
Банка:   О Б Б Банка:
Клон(град):   НОВА ЗАГОРА Клон(град):
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
Банка,адрес:   ПЛ. СВОБОДА Важно е да изберете НАП чрез линка,
Задълж.лице За самоосигуряващото се лице, вкл. и земеделски производител, тук попълнете трите му имена. Те ще се появят на ред "Задължено лице" за да се попълнят бланките
БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ: ЕИК/Булстат и ЕГН/ЛНЧ. / / с коректните сметки!
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Работни дни в месеца: (Важно е да ги попълните !) Фонд ТЗПБ:
Отр.дни+
пл.отпуск
Дни непл.
отпуск
/база 230/
Дни вр.нетр.
отгл.м.дете
/база 460/
-в т.ч.
от
работод.
Месечно брут.възн./
Осиг.доход/
Изв.труд.правоотн.
Категория труд./
% самоосиг. /
нормат.признати разходи
Родени преди Родени след
Самоосигуряващ се 31.12.1959 1.1.1960
Изв.труд.правоотн. Изчисляване на дължимите ДОД и осигуровки при изплащане на суми по извънтрудови правоотношения (граждански договори), когато има основание за начисляване на осигуровки - КСО, чл.4, ал3, т.5:
чл.4 Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
...
(3)Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
...
5.лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
31.12.1959 1.1.1960
Работник 1: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 2: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 3: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 4: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 5: 31.12.1959 1.1.1960
Дата на платежните:Изберете дата на документа   Период :Изберете начална дата на периода, за който се внасят осигуровки/Изберете крайна дата на периода, за който се внасят осигуровки(дд.мм.гггг)       
Генерирани са следните платежни документи - нареждания / вносни бележки за НАП:
Общо:0.00След всяка промяна на данни, вкл. и НАРЕДИТЕЛ / ПОЛУЧАТЕЛ, натискайте бутон "ГЕНЕРИРАЙ" преди линка "ПЕЧАТ"
 • Версия 1.1.2017 (промяна - 30.1.2017 - 21:00ч - тестова версия)
 • Калкулаторът е предназначена за малки фирми със собственик и не повече от 5 човека персонал. Позволява да се генерират автоматично документите за стандартните месечни плащания, като не претендира за всеобхватност и универсалност.
 • Желателно е да се ползва:
  - само от счетоводители трз, които биха могли да се ориентират в резултата и да преценят дали генерираните документи отговарят на подадените входни данни и съответните нормативни разпоредби, указания, закони и прочие;
  - след готови ведомости за възнаграждения и/или изчислени данъци и осигурителни вноски за улеснено попълване на платежните нареждания за НАП.
 • Месечното брутно възнаграждение е по-голямо или равно на осигурителния праг. Ако не е така и вие въведете осигурителния праг за да изчислите осигуровките, имайте в предвид, че ДОД няма да е изчислен правилно
 • Класът и пл.отпуск се включват в месечното брутно възнаграждение
 • За работниците вноските се изчисляват на база [мес.брутно.възн * (отр.дни / раб.дни в мес.)]
 • Предполага се, че неплатеният отпуск е по вина на работодателя, т.е. здр.осигуровки са за негова сметка.
 • Изчисляване на дължимите ДОД и осигуровки при изплащане на суми по извънтрудови правоотношения (граждански договори), когато има основание за начисляване на осигуровки - КСО, чл.4, ал3, т.5.
My Google blog © MMXIV, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0