Платежно нареждане, вносна бележка за плащане към НАП или на местни данъци и такси към общините.

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Стандартно нареждане / вносна бележка  Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за НАП!Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
Онлайн PDF генератор на банкови нареждания/вносни бележки.Формата не записва данни за платежния документ на сървъра.Спазено Указание на БНБ
            Видеоупътване
Наредител / Вносител / Платец
Ако попълвате ВНОСНА БЕЛЕЖКА за НАП/Бюджет, полетата със син оттенък в секцията НАРЕДИТЕЛ ще са достатъчни като информация. Ако попълвате ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ към НАП/Бюджет попълнете и останалите.

Но преди всичко определете вида на платежния документ.
Budget Car Hire   ТД НА НАП - IBAN сметки банкинап     Общини - сметки банкиОбщини Ново!
Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка Изберете банка на получател , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавте последните 10 символа. Ако сте ползвали горните бутони НАП или Общини няма смисъл да ползвате този.банка
  Пример:
  О Б Б
  НОВА ЗАГОРА
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
  ПЛ. СВОБОДА
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Дата: Изберете дата на нареждане / вносна бележка Сума: Основание
Вид документ: ,No: и дата: Изберете дата на документа по който се плаща Период - от: Изберете период за който се плаща           до Изберете период за който се плащаФормат на датите:дд.мм.гггг
Вид плащане: НАП вид плащания / параграф /за ДОО , НЗОК , ДЗПО , ГВРС , УЧПФ/ * БУЛСТАТ: ЕГН: Платежна система:
Задълж.лице: ЛНЧ: Такси:
Така изглеждат готовите бланкиПримери: Вносна бележка  Платежно нареждане,дебит  Платежно нареждане,кредит  Платежно нареждане,бюджет
y: h:            
x -отместване по хоризонтала(0-10); y -отместване по вертикала(0-10); h -височина на реда(6-10)

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" е предназначен за изпълнение на следните платежни операции в лева:
(1)нареждане за кредитен превод към сметки на администратори на публични вземания (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 8):
• за плащане на данъчни задължения и такси;
• за задължения за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители";
• за приходи от митнически задължения;
(2) нареждане за кредитен превод към сметки на разпоредители с бюджетни кредити; за бюджетни, извънбюджетни и чужди средства, включително за учредяване на обезпечение чрез паричен депозит за митнически задължения;
(3) нареждане за кредитен превод от сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА;
(4) нареждане за кредитен превод от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 3) - за всички преводи, инициирани от титуляра на сметката, които не се извършват чрез СЕБРА, за коригиращи преводи и други операции по сметките с лимити в БНБ.

Документът се съставя най- малко в два еднообразни екземпляра от платеца и се представя в обслужващата го банка. След регистрацията банката задържа едното копие, а другото предоставя на наредителя.

Полето "Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон" не е реквизит от платежния документ и се използва само за статистическа информация. В случаите когато клиентът отговаря на изискванията за чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон, полето се зачертава и банката му предоставя необходимите документи, в съответствие с нормативната база.

My Google blog © MMXIV, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0